Školné

Základní umělecká škola Králíky

 

Vnitřní předpis úplaty za vzdělávání 

školní rok 2023/2024

Tento vnitřní předpis je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2023/2024:

 

Přípravné ročníky                        

Kolektivní výuka (TO, VO, HO, LDO)                                1150,- Kč/pol.               230,- Kč/měs.

Skupinová výuka HO                                                         1600,- Kč/pol.               320,- Kč/měs.

Individuální výuka HO                                                       1800,- Kč/pol.               360,- Kč/měs.

 

Hudební obor I. a II. stupně                                        

Individuální výuka                                                                1800,- Kč/pol.            360,- Kč/měs.

Skupinová výuka                                                                 1600,- Kč/pol.            320,- Kč/měs.

Druhý nástroj/zpěv                                                              1400,- Kč/pol.            280,- Kč/měs.

Kolektivní výuka (sborový zpěv)                                            1150,- Kč/pol.            230,- Kč/měs.

Rozšířené studium                                                                2100,- Kč/pol.            420,- Kč/měs.    

 

Taneční obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                                1450,- Kč/pol.        290,- Kč/měs.

 

Výtvarný obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                               1450,- Kč/pol.        290,- Kč/měs.

 

Literárně dramatický obor I. a II. stupně                  

Kolektivní výuka                                                               1450,- Kč/pol.        290,- Kč/měs.

 

2. Termíny úhrady úplaty za vzdělávání

za 1. pololetí  ............ do 15. října 2023 (možno uhradit i dříve během prázdninových měsíců)

za 2. pololetí ............. do 15. února 2024

Variabilní symbol: RČ dítěte nebo číslo školného přidělené v systému vedení školní matriky.

 

3. Změny ve výši úplaty

O snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání lze požádat:

a)    v případě žáků a studentů se sociálním znevýhodněním

b)    na základě lékařského potvrzení, které doloží zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák v případě, že absence žáka ve výuce trvala souvisle čtyři po sobě jdoucí týdny v měsíci a více a byla řádně omluvena

Ukončí-li žák vzdělávání v ZUŠ v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Rozhodnutí o výši snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání v ZUŠ je plně v kompetenci ředitele školy.

 

4.  Pronájem hudebních nástrojů žákům školy – výše poplatků

Housle                        80,- Kč / měsíc                       Saxofon                      80,- Kč / měsíc

Violoncello                 80,- Kč / měsíc                       Trubka                        80,- Kč / měsíc

Kytara                        80,- Kč / měsíc                       Lesní roh                    80,- Kč / měsíc

Příčná flétna               80,- Kč / měsíc                       Trombon                     80,- Kč / měsíc

Klarinet                      80,- Kč / měsíc                       Akordeon                   80,- Kč / měsíc

Klarinet- bass             80,- Kč / měsíc                       Hoboj                         80,- Kč / měsíc

 

5.  Závěrečná ustanovení

Úplata za vzdělávání se hradí bezhotovostní platbou na účet školy č. 2407424349/0800. Rozhodným datem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít ve školou stanovené termíny zaplaceno školné, bude v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.

Všechny náležitosti platby školného včetně případné úpravy jeho splatnosti je možno domluvit předem osobně, písemně nebo telefonicky s ředitelkou školy, dále s účetní školy pí Bc. Jiřinou Švédovou na tel. čísle 778 523 034.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti a platnosti dne 1. 9. 2023. Dosavadní vnitřní předpis s dobou účinnosti od 1. 9. 2022 bude dále neplatný.

 

V Králíkách dne 2. 5. 2023  

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

Novinky

article thumbnailPřijďte za námi na absolventskou výstavu! V pátek 24. května 2024 se bude v prostorách čítárny Městské knihovny Králíky organizovat vernisáž absolventské výstavy výtvarných prací žáků Ludmily...
article thumbnailPřijměte pozvání na absolventské koncerty v podání žáků hudebního oboru ZUŠ Králíky. V pořadí poslední absolventský koncert se bude konat ve středu 12. června v Evropském domě Králíky. Na koncertě...

QR kód

Klasifikace

Školský portál