Taneční obor

Charakteristika tanečního oboru

 

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle jeho schopností základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření nebo v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.

Výuka TO ZUŠ se člení na přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia. Vyučovacími předměty na I. stupni jsou taneční průprava, taneční praxe, současný tanec, technika klasického tance a lidový tanec. Na II. stupni se vyučuje současný tanec a taneční praxe.

  

Jednotlivá vzdělávací zaměření

 

1)    PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ VÝCHOVA

Ke studiu jsou žáci přijímáni zpravidla od 5 let. Studium je dvouleté. Výuka probíhá v počtu max. 15 žáků (při vhodných prostorových podmínkách v počtu max. 20 žáků).

 

2)    TANEČNÍ INTERPRETACE A TANEČNÍ TVORBA

Výuka je realizována v počtu max. 15 žáků v I. i II. stupni základního studia.

 

Vyučovací předměty tanečního oboru

 

Přípravná taneční výchova vytváří návyk správného držení těla v hravých a zajímavých pohybových hrách a činnostech, vypracovává elementární tělesnou citlivost, pružnost a obratnost. Učí orientaci v prostoru a základní dráhy v pohybu z místa. Rozvíjí základy rytmického a intonačního cítění a elementární schopnost rozlišovat dynamiku. Vhodnými náměty a přiměřenými hudebními skladbami probouzí v žácích vnitřní citlivost, pohybovou fantazii a taneční cítění žáků. Při všech činnostech se ověřují předpoklady a zájem jednotlivých žáků pro další studium.

 

Taneční průprava plní funkci všestranné pohybové průpravy pro klasický tanec, současný tanec a lidový tanec. Základní pohybový materiál čerpá z gymnastických cvičení, která postupně během výuky směřují k tanečnímu projevu. Technika této disciplíny využívá přirozených pohybových možností lidského těla, které rozvíjí a propracovává. Žáci se také učí základním akrobatickým dovednostem (kotouly, stojky, hvězdy...).

Taneční průprava směřuje k získání správného držení těla, rovnoměrně vypracovává všechny svalové části a zvyšuje pohyblivost kloubů a páteře, čímž zvyšuje celkovou pružnost a pohyblivost těla. Odstraňuje špatné pohybové návyky. Rozvíjí prostorové cítění a umístění pohybu v prostoru, správné zapojení dechu při cvičení, rytmické cítění, dynamiku pohybu       a hudební vnímavost.

Předmět je vyučován v prvních dvou letech základního studia I. stupně.

 

Taneční praxe navazuje na vyučovací předměty a slouží k zdokonalování a prohlubování taneční techniky a tanečního projevu. U žáků rozvíjí pohybovou fantazii, rytmickou paměť, improvizační a tvořivé schopnosti a taneční projev. U žáků pěstuje smysl pro hudební a taneční formu a kolektivní pohybovou i vnitřní souhru. V taneční praxi získají žáci charakteristické vlastnosti jako je trpělivost, vůle při překonávání obtíží a uměleckou odpovědnost. Taneční praxe slouží především k přípravě tanečních skladeb pro interní i veřejná vystoupení a soutěže.

Očekávané výstupy vzdělávací oblasti recepce a reflexe tanečního umění jsou v základním studiu I. i II. stupně realizovány v rámci tohoto předmětu, který je vyučován od 1. ročníku základního studia I. stupně.

 

Současný tanec rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje jejich osobité tvořivé schopnosti. Žáci se učí uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle. Osvojí si vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a skoky a jsou vedeni k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů. Součástí předmětu současný tanec je také taneční improvizace.

Předmět je vyučován od 3. ročníku základního studia I. stupně.

 

Technika klasického tance je základem pro veškerý tanec. Taneční pohyby vycházejí z estetických norem a jsou zbaveny civilního projevu. Technika upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních končetin, klidné a výrazné vedení paží, rovnováhu a smysl pro přesnou koordinaci a čistotu vedeného pohybu. Posiluje pružnost, vytrvalost a sílu. Současně vychovává smysl pro harmonický řád, čistý styl tanečního pohybu, systematickou práci, trpělivost a vůli. Součástí je také hudební, prostorové a taneční cítění. Po dokonalém zvládnutí klasické techniky je možné u nadaných žáků přistoupit k tanci na špičkách.

Předmět je vyučován od 3. ročníku základního studia I. stupně.

 

Lidový tanec rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků. Učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance a lidové tance cizích národů. Vede k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně a lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Předmět učí žáky chápat kořeny naší národní kultury a poznávat půvab lidového tance tak, aby byl pro ně přitažlivý i ve svých původních formách.

Lidový tanec je vyučován od 3. ročníku základního studia I. stupně.

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

article thumbnailPřijďte za námi na absolventskou výstavu! V pátek 24. května 2024 se bude v prostorách čítárny Městské knihovny Králíky organizovat vernisáž absolventské výstavy výtvarných prací žáků Ludmily...
article thumbnailPřijměte pozvání na absolventské koncerty v podání žáků hudebního oboru ZUŠ Králíky. V pořadí poslední absolventský koncert se bude konat ve středu 12. června v Evropském domě Králíky. Na koncertě...

QR kód

Klasifikace

Školský portál